dilluns, 24 d’octubre de 2016

amic i amat

Alt est, amat, en tes altees, a les quals exalces ma volentat, exalçada en ton exalçament ab ta altea, qui exalça en mon remembrament mon enteniment, exalçat en ton exalçament, per conèixer tos honraments e per ço que la volentat n'haja exalçat enamorament e la memòria n'haja alta remembrança.

diumenge, 23 d’octubre de 2016

amic i amat

-Amat -deia l'amic-, a tu vaig e en tu vaig, car m'apelles. Contemplar vaig contemplació, ab contemplació de ta contemplació. En ta virtut só, e ab ta virtut venc, d'on prenc vertut. Salut-te ab ta salutació, qui és ma salutació en ta salutació, de la qual esper salutació perdurable en benedicció de ta benedicció, en la qual beneït són en ma benedicció.

dissabte, 22 d’octubre de 2016

amic i amat

Cridava l'amat son amic, e ell li responia dient:  -Què et plau, amat qui est ulls de mos ulls, e pensaments de mos pensaments, e compliment de mos compliments, e amor de mes amors, e encara començament de mos començaments?

divendres, 21 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Foll, digues: què és amor?  Respòs que amor és aquella cosa qui los francs met en servitud e a los serfs dóna llibertat. E és qüestió a qual és pus prop amor: o a llibertat, o a servitud.

dijous, 20 d’octubre de 2016

amic i amat

. Los treballs e les tribulacions que l'amic sostenia per amor, l'alteraren e l'enclinaren a impaciència; e reprès-lo l'amat ab sos honraments e ab sos prometiments, dient que poc sabia d'amor qui s'alterava per maltrets ni per benanança. Hac l'amic contrició e plors, e pregà son amat qui li retés amors.

dimecres, 19 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Foll: saps què és viltat?  -Vils pensaments.  -E què és lleialtat?  -Temor de mon amat, nada de caritat e de vergonya, qui tem blasme de les gents.  -E què és honrament?  Respòs:  -Cogitar mon amat, e desirar e lloar sos honraments.

dimarts, 18 d’octubre de 2016

amic i amat

 -Digues, foll: has vist home qui sia orat?  Respòs que ell havia vist un bisbe qui havia a sa taula molts anaps e moltes escudelles e talladors d'argent, e havia en sa cambra moltes vestedures e gran llit, e en ses caixes molts diners; e a la porta de son palau havia pocs pobres.